KHÔNG ĐƯỢC LỢI DỤNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI, QUỸ

09:55 10/10/2022 179

"Không được lợi dụng hoạt động của hội, quỹ phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, truyền thống dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức".

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức sáng nay 07/10/2022, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng và giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện chính sách pháp luật đối với hội.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu kết luận Hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức sáng nay 07/10/2022.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

Dự kiến năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với cơ quan liên quan rà soát việc thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, tham mưu sửa đổi một số quy định pháp luật phát sinh khó khăn, vướng mắc và tiếp tục thực hiện phân cấp trong lĩnh vực hội, quỹ theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội, quỹ. Đồng thời, xem xét, cải cách thủ tục hành chính về hội, quỹ nhằm tạo điều kiện cho hội, quỹ hoạt động; phát huy vai trò của hội, quỹ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò và tạo điều kiện cho tổ chức, hoạt động của hội, quỹ đảm bảo theo quy định pháp luật và điều lệ; Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các hội, quỹ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các bộ, ngành, địa phương: Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động thuộc lĩnh vực do bộ, ngành quản lý trong phạm vi cả nước được Chính phủ giao tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng; Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới”.

Sớm ban hành cơ chế, chính sách để hội tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, cung cấp dịch vụ công, đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ, ngành. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, quỹ tham gia các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Ban hành cơ chế khoán kinh phí hoạt động đối với các hội thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao; phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi quy định tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính từ nguồn viện trợ trong và ngoài nước phù hợp với tình hình mới; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, chế độ kế toán đối với hội, quỹ.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với hội, quỹ. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị với Bộ Nội vụ hoặc các bộ, ngành liên quan xử lý các vi phạm của hội, quỹ theo quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát kỹ điều kiện, tiêu chuẩn trước khi cho phép thành lập pháp nhân thuộc hội, quỹ, đảm bảo đúng lĩnh vực hoạt động theo điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh tình trạng các hội, quỹ xin phép thành lập pháp nhân một cách tràn lan như thời gian vừa qua. 

Thường xuyên tổ chức tập huấn cho công chức Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và các hội, quỹ hoạt động trong phạm vi địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hội, quỹ có phạm vi hoạt động tại địa phương.

Quang cảnh Hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Đối với các hội, quỹ: Tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội, quỹ theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và điều lệ có liên quan đến tổ chức, hoạt động, quyền, nghĩa vụ của hội, quỹ đã được phê duyệt, đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích. Không được lợi dụng hoạt động của hội, quỹ để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, không vi phạm các quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả quản lý điều hành của Ban lãnh đạo hội, quỹ, trong đó có Ban kiểm tra, Ban kiểm soát của hội, quỹ; cân nhắc về việc thành lập các pháp nhân trực thuộc; quản lý chặt chẽ hoạt động của các pháp nhân trực thuộc. Tiến hành rà soát sắp xếp các pháp nhân trực thuộc, giải thể các pháp nhân vi phạm pháp luật hoặc hoạt động không hiệu quả; chấn chỉnh việc kết nạp hội viên, phải đảm bảo tiêu chuẩn hội viên đúng quy định tại điều lệ; công tác lập, lưu trữ danh sách hội viên, sổ sách, chứng từ, biên bản... phải đảm bảo theo quy định.

Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện cần thực hiện nghiêm trách nhiệm công khai các khoản đóng góp trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

Thường xuyên cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định trên website của Bộ Nội vụ tại đường link: http://csdlhoiquy.moha.gov.vn để nắm bắt thông tin và có phối hợp, hướng dẫn kịp thời.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ.

Tại Hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Bộ Nội vụ đã tổ chức khai chương Trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ (https://hoiquypcp.moha.gov.vn).

Trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ chính là nền tảng để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hội, quỹ thời gian tới.

 

Nguồn: tcnn.vn

Tags