quy chế hội đồng cố vấn

10:24 21/06/2019 45732

HỘI NGHỆ NHÂN VÀ THƯƠNG HIỆU 

VIỆT NAM

 

 
 
 

Số: 173/QĐ-VATA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội, ngày 02  tháng 4  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cố vấn

Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam

 

 
 

 

BAN THƯỜNG VỤ

HỘI NGHỆ NHÂN VÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định 45/2010 NĐ- CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động hội;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-BNV ngày 3 tháng 9 năm 2013 và Quyết định số 244/QĐ-BNV ngày 21 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập và phê duyệt Điều lệ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam;

Căn cứ Hội nghị Ban thường vụ mở rộng ngày 02 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-QĐ-VATA ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban thường vụ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam về việc thành lập Hội đồng cố vấn;

Sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên Ban Cố vấn vào dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng cố vấn Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Trung ương Hội.

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Hoạt động của Hội đồng cố vấn Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (gồm 04 chương, 12 điều)

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Tổng thư ký, Thủ trưởng các Ban, Đơn vị, Hội đồng Cố vấn và các cá nhân có liên quan thuộc Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                              

 • Như Điều 3 QĐ;
 • Chủ tịch Hội (Báo cáo);
 • Tạp chí TH & PL (Để thực hiện);
 • Website: vata.org.vn;
 • Lưu VP./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

TS. Lê Ngọc Dũng

Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

HỘI NGHỆ NHÂN VÀ THƯƠNG HIỆU

 VIỆT NAM

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng Cố vấn

Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam

(Ban hành kèm theo quyết định số 173/QĐ-VATA ngày 02  tháng 4  năm 2018

Của Ban Thường vụ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam)

 

 
 

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

 Hội đồng Cố vấn Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức của Hội ra đời với mục đích tư vấn giúp Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam về công tác Hội, lĩnh vực hoạt động của Hội và các lĩnh vực khác có liên quan mật thiết.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Tư vấn cho Chủ tịch Hội triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam về công tác, hoạt động chuyên môn, lĩnh vực hoạt động ngành nghề của Hội.

2. Tham gia Hội đồng bình chọn các danh hiệu và Hội đồng biên tập các đơn vị báo chí thuộc Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Chương II

CƠ CẤU, TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng

Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng gồm:

 1. Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Hội đồng:
 • Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Hội;
 • Phó chủ tịch Hội đồng do Hội đồng cử trong số thành viên Hội đồng được Chủ tịch Hội quyết định công nhận;
 1. Các thành viên Hội đồng gồm các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội phù hợp với công tác Hội;

Điều 4. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:

a)  Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng; chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng;

b) Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng và đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ đã giao;

c) Ký, ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản khác của Hội đồng;

d) Giải quyết các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ công tác do Chủ tịch Hội đồng phân công và được ủy quyền thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt và báo cáo lại kết quả giải quyết công việc cho Chủ tịch Hội đồng;

b) Điều hành và chỉ đạo các thành viên Hội đồng giải quyết các công việc thường xuyên hoặc đột xuất của Hội đồng.

3. Thường trực Hội đồng:

Bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên thư ký

Điều 5. Nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng

Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng; đóng góp ý kiến và thực hiện các kết luận của Hội đồng;

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 6.  Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

 1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Trường hợp có số phiếu ngang nhau thì Chủ tịch Hội đồng có ý kiến quyết định.
 2. Thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 7. Phiên họp của Hội đồng

 1. Hội đồng họp định kỳ 06 tháng một lần hoặc họp đột xuất theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng hoặc theo đề nghị của đa số thành viên Hội đồng để giải quyết các vấn đề chủ yếu sau:
  1. Thông qua chương trình hoạt động 06 tháng, hàng năm của Hội đồng;
  2. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng tiếp theo và quyết dịnh những vấn đề khác theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng hoặc các thành viên Hội đồng.

2. Thường trực Hội đồng họp định kỳ 03 tháng một lần. Các cuộc họp của Hội đồng, Thường trực Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự trở lên mới được biểu quyết hoặc ra nghị quyết.

Điều 8. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

Trường hợp không tổ chức họp Hội đồng, văn phòng Trung ương Hội có trách nhiệm gửi văn bản, tài liệu, lấy ý kiến từng thành viên, sau đó báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quyết định

Giấy mời, nội dung, chương trình các cuộc họp của Hội đồng phải gửi tới các thành viên của Hội đồng chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp, trừ trường hợp đột xuất (bằng văn bản hoặc gửi qua email).

Điều 9. Quan hệ công tác của Hội đồng

Trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ Hội đồng có các mối quan hệ sau:

1. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về các hoạt động, công tác, kế hoạch của Hội.

3. Phối hợp với Hội đồng chuyên môn khác trực thuộc Hội thực hiện hoạt động do Hội triển khai

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Hội đồng:

Kinh phí hoạt động của Hội đồng dựa trên nguồn thu của từng sự kiện Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tổ chức và các thành viên Hội đồng được hưởng theo quy chế tài chính của từng sự kiện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Con dấu

Hội đồng cố vấn sử dụng con dấu của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trong hoạt động của mình.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp, Hội đồng cố vấn có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Tags