Tin hội viên

Tin hội viên

Tỉ giá vàng
Thành phố Mua Bán
Hà Nội 36.920 37.140
Hồ Chí Minh 36.920 37.120
(Nguồn từ sjc.com.vn)
Tỷ giá ngoại tệ
Mua Bán Chuyển khoản
USD226652273522665
EUR27401.7328447.0327484.18
GBP30745.6332047.0830962.37
HKD2823.862961.112843.77
JPY205.2214.53207.27
(Nguồn từ vietcombank.com.vn)
Video Hoạt Động
Youtube
Tin Quỹ Thương Hiệu Việt
Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Hoàng Hải

Yahoo support
0916160909

Trích Điều Lệ Hội Nghệ Nhân và Thương Hiệu Việt Nam

(Trích Điều lệ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam được Bộ trưởng
 
Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 244/QĐ-BNV ngày 21/3/2014)
 
Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên
 
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội 
 
viên danh dự.
 
a) Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh 
 
vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ có đủ tiêu chuẩn 
 
quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, 
 
có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.
 
b) Hội viên liên kết: Những người tán thành tôn chỉ mục đích của Hội, tự 
 
nguyện xin vào Hội, nhiệt tình hợp tác giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho Hội, 
 
được Ban Chấp hành Hội xem xét, chấp thuận là hội viên liên kết;
 
c) Hội viên danh dự: Những người có công lao đóng góp đặc biệt xứng 
 
đáng cho Hội, được Ban Chấp hành Hội xem xét, chấp thuận là hội viên danh 
 
dự.
 
2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: Nghệ nhân và tổ chức Việt Nam có 
 
thương hiệu được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật, 
 
hoạt động trong các lĩnh vực: Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, 
 
dịch vụ hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không vi phạm pháp luật, tán thành 
 
và tôn trọng Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hội, hoàn thành thủ tục 
 
đăng ký hội viên đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hội, được Ban Chấp 
 
hành Hội xem xét, quyết định công nhận hội viên chính thức của Hội.
 
Điều 9. Quyền của hội viên
 
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 
2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của 
 
Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
 
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội 
 
theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm 
 
quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy 
 
định của pháp luật.
 
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh 
 
lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
 
5. Được giới thiệu hội viên mới.
 
6. Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội.
 
7. Được cấp thẻ hội viên.
 
8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 
HỘI VIÊN
 
9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như 
 
hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, 
 
đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.
 
Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
 
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
 
pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội. 
 
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với 
 
các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
 
3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ 
 
giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
 
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
 
5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.
 
Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội
 
1. Thủ tục kết nạp: Người xin vào Hội phải có đơn theo mẫu của Hội và 
 
có ít nhất một người giới thiệu và được Ban Chấp hành xem xét, kết nạp. 
 
2. Thủ tục ra Hội: Hội viên muốn ra khỏi Hội phải có đơn gửi Ban Chấp 
 
hành Hội để xoá tên trong danh sách hội viên.
 
3. Ban Chấp hành Hội xem xét khai trừ hội viên hoạt động trái với Điều 
 
lệ và nghị quyết của Hội hoặc không sinh hoạt Hội trong 02 (hai) năm liên tục.