Quy chế phát ngôn

10:19 21/06/2019 21875

HỘI NGHỆ NHÂN VÀ THƯƠNG HIỆU 

VIỆT NAM

 

 
 
 

Số:       /QĐ-VATA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin

Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam

 

 
 

 

BAN THƯỜNG VỤ

HỘI NGHỆ NHÂN VÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định 45/2010 NĐ- CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động hội;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-BNV ngày 3 tháng 9 năm 2013 và Quyết định số 244/QĐ-BNV ngày 21 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập và phê duyệt Điều lệ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam;

Căn cứ phiên họp Ban thường vụ mở rộng ngày 02/4/2018;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Trung ương Hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy chế, quy định trước đây đã ban hành    

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Tổng Thư ký, Thủ trưởng các Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan thuộc Trung ương Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

 • Chủ tịch (Báo cáo)
 • Tạp chí Điện tử Thương hiệu và Pháp luật;
 • Website: vata.org.vn;
 • Lưu: VT, VP./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

TS. Lê Ngọc Dũng

Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam

 

 

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

HỘI NGHỆ NHÂN VÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-VATA  ngày     tháng    năm 2018 của Ban thường vụ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

 1. Quy chế này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam theo các quy định của pháp luật hiện hành, theo điều lệ Hội và quy định khác có liên quan.
 2. Quy chế này áp dụng đối với Người phát ngôn Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Người được ủy quyền phát ngôn, Thủ trưởng các Ban, đơn vị, cá nhân trực thuộc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị thuộc Hi).

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin

 1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (sau đây gọi là Người phát ngôn) bao gồm:

a) Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam;

b) Hoặc P. Chủ tịch chuyên trách được Chủ tịch giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin (bằng văn bản);

 1. Các P. Chủ tịch, Tổng thư ký, Thủ trưởng các Ban, Đơn vị, Cán bộ, Hội viên của Hội không phải là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin, không được phép cung cấp thông tin theo quy định pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội về nội dung thông tin đã cung cấp và bị xử lý theo quy chế này

Điều 3. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin

 1. Trả lời bằng văn bản.
 2. Tổ chức họp báo.
 3. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên website của Hội, tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật và các trang thông tin điện tử khác.
 4. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn.
 5. Gửi công văn, thông cáo báo chí, hoặc qua thư điện tử
 6. Trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyên truyền không chính xác nội dung thông tin mà Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn, Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền ban hành văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyên truyền, phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin tuyên truyền sai sự thật hoặc khởi kiện tại Tòa án.

 

Chương II

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHÁT NGÔN

 

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin

 1. Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho Người phát ngôn của Hội hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc các Ban, đơn vị thuộc Hội thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 2 Quy chế này.
 2. Chủ tịch Hội tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.
 3. Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam có quyền phát ngôn và cung cấp thông tin kể cả trong trường hợp đã giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin
 4. Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của Hội thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin bị sai lệch với quan điểm của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam hoặc yêu cầu Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn cải chính thông tin.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn

 1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam hoặc các Ban, Đơn vị thuộc Hội phát ngôn và cung cấp thông tin về Hội.
 2. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Ban, Đơn vị cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất theo quy định để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 3. Các Ban, Đơn vị, Cá nhân thuộc Hội khi có yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin trong thời gian 24h-72h (làm việc).
 4. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin trong các trường hợp yêu cầu không đúng với quy định của Hội và pháp luật hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Hội chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này

Điều 7. Xử lý vi phạm

Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Hội không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật.

Người phát ngôn, cung cấp thông tin ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức sẽ bị Chủ tịch Hội đình chỉ khẩn cấp công tác, tước bỏ các chức vụ đã giao, xóa bỏ tư cách hội viên và phải đền bù trách nhiệm về kinh tế do mình gây ra (nếu có). Trường hợp cần thiết sẽ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý kỷ luật Cán bộ, Hội viên sẽ được tiến hành theo quy định của quy chế, điều lệ và pháp luật hiện hành./.

 

Tags